الکترومغناطیس

خدمات بوبین پیچی

بوبین یا سلونوئید (Solenoid) یک آهنربای الکترومغناطیسی میباشد که متشکل از یک هستۀ مرکزی و سیم پیچ است. بوبین ها اجزای ساده ای هستند که می توانند برای کاربردهای مختلف...